• Verse Lokale Bio Producten
  • Snelle Gekoelde Levering

Zorgen nemen juist toe na reactie kabinet op petitie 'Houd ons voedsel gentech vrij'

Datum: 28-11-2023

Roosmarijn Saat: "We voelen we ons totaal niet serieus genomen"

Zorgen nemen juist toe na reactie kabinet op petitie 'Houd ons voedsel gentech vrij'

 

Tholen - Minister Kuipers heeft namens het kabinet gereageerd op de petitie 'Houd ons voedsel gentech vrij'. Uit de kamerbrief blijkt dat het kabinet meent dat er in het voorstel van de Europese Commissie al voldoende maatregelen opgenomen zijn die bedoeld zijn om de consument goed te informeren over de aard en kenmerken van producten die met Nieuwe Genomische Technieken (NGT's) verkregen zijn.

 

Roosmarijn Saat reageert namens de actiegroep Mijn eten mijn Keuze als volgt op de brief: "We zijn teleurgesteld in deze reactie van minister Ernst Kuipers. In zijn uitgebreide reactie staat kort samengevat dat ze niks aan het voorstel gaan veranderen. We moeten ons vooral geen zorgen maken. Maar dat doen we juist wel en met deze reactie voelen we ons totaal niet serieus genomen. Je kan straks als consument in een register gaan opzoeken of er GMO in je eten zit. In de praktijk niet werkbaar. Ook de biologische sector wordt hiermee niet beschermd. Gentech kan nog steeds ongezien in producten terecht komen, ook in biologische. Met dit antwoord kunnen we dus niks. Het mag duidelijk zijn dat er veel op het spel staat en hiermee laat minister Kuipers mede namens minister Adema zien de gevolgen voor boeren en burgers niet serieus te nemen en keuzevrijheid niet te willen waarborgen. De tijd dringt en de zorgen die er leven in de samenleving worden niet gehoord. Tijd voor meer actie dus. Morgen staan we met een delegatie in Brussel en demonstreren we voor het behoud van keuzevrijheid!"

De inhoud van de brief
Het kabinet wil de ondertekenaars van de petitie 'Houd ons voedsel gentech vrij' van de Biowinkelvereniging in laten zien dat er al verschillende maatregelen in het Commissievoorstel zijn opgenomen die beogen de consument en professionele gebruiker te informeren over de aard en kenmerken van producten verkregen met NGT's (Nieuwe Genomische Technieken). Daarnaast zal het kabinet zich volgens Ernst Kuipers, minister voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport, tijdens het raadstraject blijven inspannen om transparantie en keuzevrijheid van de consument zo goed mogelijk te borgen. Dit met het oog om onder andere de zorgen die in de petitie zijn geuit enigszins weg te nemen.

Het kabinet is van mening dat de keuzevrijheid voor de consument moet worden geborgd via transparante en objectieve informatievoorziening. Een verplichte etikettering van producten gebaseerd op nieuwe genetische technieken die vergelijkbaar zijn aan producten van planten uit conventionele veredeling (categorie 1 NGT-planten), acht de minister niet proportioneel. Daarnaast zou het problemen geven bij de uitvoering en handhaving. Een openbare database waarin de relevante informatie wordt gepubliceerd vindt het kabinet toereikend mits deze voldoende transparant en toegankelijk is voor alle gebruikers. Volgens de minister is in het voorstel bovendien uitgebreid voorzien in keuzevrijheid aan eht begin van de productieketen. "Al het uitgangsmateriaal van categorie 1 NGT-planten moet als zodanig worden geëtiketteerd en wordt in de rassenregistratie opgenomen. Dit geeft veredelaars en telers de keuze om wel of niet met NGT-planten te werken."

Producten van de categorie genetisch gemodificeerde planten waarvan de kans klein is dat deze ook in de natuur of met conventionele veredeling tot stand zouden kunnen komen, blijven in het voorstel van de Europese Commissie vallen onder de huidige regelgeving voor genetisch gemodificeerde organismen, benadrukt Kuipers. Daarbij blijven de huidige etiketteringsregels van kracht.

"Bio-sector kan zelf waarborgen"
Kuipers benadrukt dat Categorie 2 NGT-planten en uitgangsmateriaal onder de ggo-regelgeving zullen blijven vallen en dat deze in die hoedanigheid uitgesloten zijn van de biologische sector. Deze producten worden als ggo-producten geëtiketteerd worden ("Dit product bevat genetisch gemodificeerde organismen" of "dit product bevat genetisch gemodificeerd (naam van het organisme)"). "Hiermee kan de biologische sector, conform eigen wensen, waarborgen dat hun producten zonder gebruik van NGT's zijn verkregen. In het verlengde ervan biedt dit de biologische sector de gelegenheid om de consument producten aan te bieden die niet met NGT's zijn verkregen. Het kabinet ziet mogelijkheden voor de biologische sector om zich te profileren als alternatief voor de consument die producten verkregen met NGT's wil vermijden, wat in feite een aanvullende duiding is van de borging van de keuzevrijheid van de consument."