• Verse Lokale Bio Producten
  • Snelle Gekoelde Levering

Algemene Leveringsvoorwaarden BioNoord B.V.


BioNoord B.V. is een groothandel in Biologische levensmiddelen. Wij stellen ons als doel
om onze klanten, te voorzien in Biologische kwalitatief hoogwaardige producten, zoveel
mogelijk van regionale origine. Speerpunten van onze organisatie zijn, kwaliteit,
regionaliteit, en een klantgerichte service.

Artikel 1 – Algemeen
Door het enkel plaatsen van een order en/of de ontvangst van de geleverde goederen
aanvaardt de koper/opdrachtgever de onderhavige Algemene Leveringsvoorwaarden en geeft,
tenzij anders door partijen schriftelijk is overeengekomen, aan akkoord te zijn gegaan met de
uitsluitende toepasselijkheid van deze Algemene Leveringsvoorwaarden.
Koper/opdrachtgever aanvaardt dat eventuele leveringsvoorwaarden van koper/opdrachtgever
derhalve uitgesloten worden.

Artikel 2 – Aanbiedingen/offertes
2.1 Aanbiedingen/offertes van BioNoord B.V. in welke vorm dan ook zijn immer vrijblijvend. Tenzij
schriftelijk anders is overeengekomen.
2.2 Alle prijzen aangeboden door BioNoord B.V. zijn in Euros, tenzij nadrukkelijk anders vermeld. Alle
rijzen zijn exclusief btw. BioNoord B.V. is niet gehouden een overeenkomst gestand te doen tegen
een vermelde prijs die duidelijk berust op een druk- of schrijffout.
2.3 Bij afname van minder dan de standaard hoeveelheid zal er een toeslag van 15% worden berekend.
2.4 BioNoord B.V. behoud zich het recht voor om bestellingen zonder opgave van redenen te
weigeren, dan wel onder rembours te leveren.

Artikel 3 - Overeenkomst
3.1 Een overeenkomst tussen BioNoord B.V. en koper/opdrachtgever komt tot stand op het moment
van aanvaarding van een order door BioNoord B.V.
3.2 De overeenkomst tussen BioNoord B.V. en koper/opdrachtgever zal weergegeven worden in een
opdrachtbevestiging. Gewenste wijzigingen vanuit de koper/opdrachtgever in de overeenkomst
dienen tijdig door koper/opdrachtgever via te doen gebruikelijke weg bij BioNoord B.V. gemeld te
worden. Wijzigingen zijn slechts bindend na schriftelijke bevestiging van de kant van BioNoord B.V.
3.3 Het onverhoopt niet plaats vinden van een opdrachtbevestiging, doet geen afbreuk aan de
geldigheid van de overeenkomst. Meegeleverde pakbon zal in dit geval de overeenkomst weergeven.
In die gevallen dat een overeenkomst geen opdrachtbevestiging/pakbon vereist, geeft de factuur de
overeenkomst weer.
3.4 De overeenkomst is slechts geldig op de producten/diensten weergegeven op de
opdrachtbevestiging dan wel pakbon en of factuur

Artikel 4 – Melding van gebreken
4.1 Zichtbare gebreken dienen binnen 24 uur na feitelijke afgifte van de order gemeld te worden aan
BioNoord B.V. Overige gebreken dienen binnen gerede tijd na ontdekking of binnen de tijd
waarbinnen deze gebreken redelijkerwijs ontdekt hadden moeten worden gemeld te worden. Na
verstrijken van voormelde termijnen vervalt het recht voor koper/opdrachtgever zich op enig gebrek
te beroepen. Het is na verstreken termijnen geheel ter beoordeling van BioNoord B.V. of een melding
van een gebrek als nog geaccepteerd wordt. Uit eventuele acceptatie na gestelde termijn kunnen
geen toekomstige rechten ontleend worden.
4.2 Bij discussie over een volgens art. 4.1 correct aangemeld gebrek, heeft BioNoord B.V. immer het
recht om foto’s van de aangaande producten op te vragen. Opgevraagde foto’s dienen duidelijk en
volgens de aanwijzingen van BioNoord B.V. gemaakt te worden. Koper/opdrachtgever beslecht bij in
gebreke blijven van het voorzien in correct foto materiaal, de discussie ten voordele van BioNoord
B.V. Bij discussie over grotere partijen, het begrip grotere partijen is volledig ter discretie van
BioNoord B.V. in te richten, is BioNoord B.V. gerecht om de partij bij koper/opdrachtgever na
aflevering te inspecteren, om zo geschil te beslechten. Inspectie zal binnen redelijk haalbare termijn
geschieden, met in achtname van de bederfelijkheid van de ter discussie staande producten.
4.3 Onder gebreke is te verstaan, afwijking in gewicht, afwijking in getal, grove afwijking in maat, of
een afwijking in kwaliteit van het door de klant redelijkerwijs te verwachten product.
4.4 Goederen die in gebreke zijn, blijven eigendom van BioNoord B.V.. Koper/Opdrachtgever heeft
het recht om deze goederen, mits volgens art. 4.1 tijdig in gebreke gemeld, in zijn geheel retour aan
te bieden aan BioNoord B.V., en na retournering van de factuur te laten schrappen. Tevens behoudt
BioNoord B.V. zich het recht om de in gebreke zijnde goederen zonder opgave van reden retour te
nemen, en na retournering van de factuur te schrappen.
4.5 Koper/opdrachtgever heeft het recht vervanging te eisen mits het gebrek niet te gering is.
Vervanging kan slechts geëist worden als er binnen redelijke termijn door BioNoord B.V. in
vervanging voorzien kan worden. Tevens dient er een redelijke verhouding te zijn tussen de schade
van het gebrek en de door BioNoord B.V. te maken kosten om in vervanging te voorzien.
4.6 Alle andere mogelijke oplossingen aangaande het verwerken van correct, volgens art. 4.1,
aangemelde in gebreke zijnde goederen gebeurt uitsluitend met de goedkeuring van BioNoord B.V.

Artikel 5 - Ontbinding van de overeenkomst
5.1 Indien de koper/opdrachtgever niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, alsmede in geval van
faillissementsaanvraag, faillissement, liquidatie van de koper/opdrachtgever of aangevraagde of
verkregen surseance van betaling van de koper/opdrachtgever, heeft verkoper/opdrachtnemer het
recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang schriftelijk te ontbinden of de uitvoering ervan
geheel of gedeeltelijk op te schorten zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn,
onverminderd alle door verkoper/opdrachtnemer verder toekomende rechten. In vorenbedoelde
gevallen zullen voorts alle vorderingen op de koper/opdrachtgever terstond ten volle opeisbaar zijn.
5.2 BioNoord B.V. heeft, wanneer de overeenkomst met koper/opdrachtgever op de voet van art. 5.1
of door de rechter wordt ontbonden, recht op volledige schadevergoeding.

Artikel 6 - Betaling
6.1 Betaling voor geleverde goederen dient te geschieden binnen 8 dagen na factuurdatum middels
het afgeven van een toestemming door koper/opdrachtgever tot automatische incasso. Afwijking
hiervan kan slechts na schriftelijke instemming van BioNoord B.V.
6.2 Alle betalingen, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, zullen in de week na
levering gefactureerd/geïncasseerd worden.
6.3 Geleverde producten blijven eigendom van BioNoord B.V. totdat betaling plaats heeft gevonden.
6.4 Koper/opdrachtgever is in verzuim op de dag na de dag waarop betaling had moeten
plaatsvinden.
6.5 BioNoord B.V. behoudt zich het recht indien koper/opdrachtgever in verzuim is om de vordering
ter incasso uit handen te geven. Alle hieruit voortvloeiende kosten komen ten laste van de
koper/opdrachtgever. Onder deze kosten kunnen naast kosten voor incasso, gerechtsdeurwaarders
en advocaten ook salaris kosten van personeel van BioNoord B.V. vallen. Voor de berekening van de
kosten zal gebruikt gemaakt worden van het incassotarief geadviseerd door de Nederlandse Orde
van Advocaten.
6.6 Op alle in verzuim zijnde vorderingen zal de op dat moment geldende wettelijke rente voor
handelstransacties van toepassing zijn.
6.7 Door de koper/opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle
verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs
al vermeldt de koper/opdracht gever uitdrukkelijk, dat de voldoening betrekking heeft op een latere
factuur.

Artikel 7 – Levering en levering fusten
7.1 Levering vindt plaats door BioNoord B.V., bij aflevering van de op overeenkomst vermelde
producten, op het bedrijf van de koper/opdrachtgever. Verkiest de koper/opdrachtgever afhalen bij
BioNoord B.V. of vervoer door derden tevens af te halen bij BioNoord B.V., dan is levering
gedefinieerd als zijnde de overdracht van de op overeenkomt vermelde producten, van een
medewerker van BioNoord B.V. aan afhaler.
7.2 Vanaf moment van levering gaat het risico over van BioNoord B.V. op koper/opdrachtgever.
7.3 Moment van levering zal uiterlijk de dag na plaatsing van order geschieden, tenzij nadrukkelijk
anders verzocht door koper/opdrachtgever of tenzij nadrukkelijk anders overeengekomen door
BioNoord B.V. met koper/opdrachtgever.
7.4 Het tijdstip van levering is in zijn geheel ter discretie van BioNoord B.V.. Het tijdstip van levering
zal in geval van uitblijven van overleg over tijdstip van levering geschieden tussen 7uur des ochtends,
en 6 uur des middags. Tijdstip voor te leveren producten af te halen door koper/opdrachtgever of
derden ten behoeve van koper/opdrachtgever zal geschieden binnen normale kantoor uren, zijnde
tussen 9 uur des ochtends en 5 uur des middags, tenzij nadrukkelijk anders schriftelijk overeen
gekomen
7.5 BioNoord B.V. poogt met al haar kopers/opdrachtgevers een zo goed mogelijke afspraak te
maken omtrent tijdstip van levering. Daar tijdstip van levering aan vele buiten de macht van
BioNoord B.V. liggende factoren afhankelijk is, kan BioNoord B.V. niet aansprakelijk gehouden
worden bij afwijking van tijdstip van levering. Tenzij er sprake is van een grove onverklaarbare
afwijking van tijdstip van levering, of tenzij anders met koper/opdrachtgever schriftelijk
overeengekomen is.
7.6 Met verpakkingsmateriaal zijnde fusten en of andere emballage verstrekt op leenbasis aan
koper/opdrachtgever dient zorgvuldig door koper/opdrachtgever omgegaan te worden.
7.7 Koper/opdrachtgever is gerechtigd om te allen tijde geleende fusten en emballage te retourneren
tegen volledige vergoeding van statiegeld. Koper/opdrachtgever kan echter nooit meer
fusten/emballage inleveren bij BioNoord B.V. dan uitgeleend door BioNoord B.V. aan
koper/opdrachtgever. Tevens is BioNoord B.V. ten allen tijde gerechtigd om zonder opgave van
reden aan koper/opdrachtgever geleende fusten/emballage per ommegaande terug te eisen.
7.8 Bij levering van fusten zullen deze fusten vermeld staan op de overeenkomst/pakbon. De
geleverde fusten dienen in overeenstemming te zijn met de vermelde fusten op de
overeenkomst/pakbon.
7.9 Fouten in de vermelding van fusten op de overeenkomst dienen volgens de procedure van art.
4.1 gemeld te worden.

Artikel 8 – Retouren.
8.1 Producten die retour genomen dienen te worden, dienen op deugdelijke wijze als zodanig door
koper/opdrachtgever aangeboden te worden. Alle retour aangeboden producten dienen op de voor
het product van toepassing zijnde temperatuur opgeslagen te worden.
8.2 Retour aangeboden fusten/emballage dienen veeg schoon en deugdelijk gestapeld/gesorteerd
aangeboden te worden. BioNoord B.V. behoudt zich het recht om verdere bindende voorwaarden
voor de manier van aanbieden van retour te nemen fusten/emballage op te stellen. Eventueel
voortvloeiende kosten/schade uit het aanbieden van vuile en of ondeugdelijke
gestapelde/gesorteerde fusten/emballage kunnen doorbelast worden.
8.3 BioNoord B.V. biedt de mogelijkheid om tegen betaling rolcontainers gevuld met oud papier te
retourneren.

Artikel 9 – Kosten loze levering - transportkosten
9.1 BioNoord B.V. hanteert een minimum orderbedrag van 450 Euro voor kosten loze levering binnen
een straal van 80 kilometer genomen vanaf de vestiging van BioNoord B.V. BioNoord B.V..
Verlangt koper/opdrachtgever in dit geval nadrukkelijk een levering voor goederen met een
orderbedrag minder dan 450 Euro, dan is BioNoord B.V. genoodzaakt om dit orderbedrag aan te
vullen met transportkosten. De transportkosten bedragen in dit geval 25 Euro.
9.2 BioNoord B.V. behoudt zich het recht om alle leveringen buiten een straal van 80 kilometer,
gemeten vanaf de vestiging van BioNoord B.V., zonder opgaaf van redenen ten aller tijde te
weigeren.
9.3 Voor kosten loze levering buiten een straal van 80 kilometer maar zijnde minder als 140
kilometer, gemeten vanaf de vestiging van BioNoord B.V., bedraagt het minimum orderbedrag 450
euro. Verlangt koper/opdrachtgever in dit geval nadrukkelijk een levering voor goederen met een
orderbedrag minder dan 450 Euro, dan is BioNoord B.V. genoodzaakt om dit orderbedrag aan te
vullen met transportkosten. De hoogte van de transportkosten bedragen in dit geval 37,50 Euro.
9.4 Voor kosten loze levering buiten een straal van 140 kilometer, gemeten vanaf de vestiging van
BioNoord B.V., bedraagt het minimum orderbedrag 550 euro. Verlangt koper/opdrachtgever in dit
geval nadrukkelijk een levering voor goederen met een orderbedrag minder dan 550 Euro, dan is
BioNoord B.V. genoodzaakt om dit orderbedrag aan te vullen met transportkosten. De hoogte van de
transportkosten bedragen 50 Euro
9.5 Uitgezonderd op bovenstaande artikelen 9.1, 9,3 en 9,4 zijn leveringen in het buitenland. Voor
leveringen in het buitenland geldt immer een schriftelijk met BioNoord B.V. overeengekomen tarief.
Verder kan er slechts een beroep gedaan worden op uitzonderingen die schriftelijk overeengekomen
zijn met een van de leden van directie van BioNoord B.V.
9.6 BioNoord B.V. behoudt zich het recht om elk jaar op 1 januari de transportkosten dan wel de
geografische criteria voor de vaststelling van de transportkosten eenzijdig te wijzigen.
9.7 Op iedere factuur zal een extra bedrag in rekening worden gebracht als vergoeding voor de brandstofkosten.
9.8 Het minimale orderbedrag voor afhalen bij BioNoord B.V. bedraagd €100,-.

Artikel 10 – Overige bepalingen
10.1 BioNoord B.V. behoudt zich eventuele rechten van intellectuele en/of industriële eigendom
(merken) in verband met geleverde producten uitdrukkelijk voor.
10.2 Op alle overeenkomsten gesloten door BioNoord B.V. is uitsluitend het Nederlandse recht van
toepassing. De Nederlandse tekst is maatgevend.